re/ports

re/ports | CD

Hideki Umezawa + Yoichi Kamimura
Fttari, 2019

1. re/ports  40:17

Mastering - Makoto Oshiro
Design - Tadao Kawamura
Drawing - Yoichi Kamimura
Text - Tomotaro Kaneko
Edition - 300

re/ports